برای محاسبه قیمت داده ها از پرسشنامه به داخل نرم افزار اکسل یا اس پی اس اس اطلاعات زیر را تکمیل کنید