محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران

cochran formula

محاسبه حجم نمونه در استنباط آماری و یافته‌ها بسیار حائز اهمیت است. محققان از طریق نمونه می‌توانند در رابطه با ویژگی های جامعه نتیجه گیری کنند. راه حل های آماری می توانند به شما در انتخاب حجم نمونه مناسب برای پایان نامه، رساله یا تحقیق خود کمک نمایند.

یکی از پر کاربرد ترین روش‌ ها برای محاسبه حجم نمونه فرمول کوکران است.

با استفاده از برنامه زیر می‌ توانید به راحتی حجم نمونه مورد نظر خود را براساس فرمول کوکران محاسبه کنید.

برای محاسبه حجم نمونه در کادر زیر حجم جامعه را وارد کنید، سپس روی دکمه محاسبه کلیک کنید. سپس حجم نمونه مورد نظر بدست خواهد آمد.

فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است:

n : حجم نمونه آماری
N : حجم جامعه آماری

d : اشتباه مجاز (معمولاّ را برابر ۰٫۰۵ در نظر می گیرند)

z : مقدار متغیر نرمال با سطح اطمینان α-۱ است. در آزمون دودامنه مقدار z برای سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۱٫۹۶ و برای سطح اطمینان ۹۹ درصد برابر ۲٫۵۸ است.

p : نسبت برخورداری از صفت مورد نظر (مثلا جمعیت مردان)

(q=(1-p : نسبت عدم برخورداری از صفت مورد نظر (مثلا جمعیت زنان). معمولا p و q را ۰٫۵ در نظر می‌گیرند.

 

توجه: این محاسبه با سطح خطای ۵ درصد صورت می‌گیرد.