پروژه های آماده spss

پروژه آماده spss در مورد وابستگی به دیگران

پروژه آماده spss در مورد وابستگی به دیگران پروژه خیلی جدید و بدون دانلود - تاریخ ارسال مطلب ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دارد(سه پرسشنامه) پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش...

پروژه آماده spss در مورد کم رویی

پروژه آماده spss در مورد کم رویی پروژه خیلی جدید و بدون دانلود - تاریخ ارسال مطلب ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دارد(سه پرسشنامه) پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و...

پروژه آماده spss در مورد هوش معنوی

پروژه آماده spss در مورد هوش معنوی پروژه خیلی جدید و بدون دانلود - تاریخ ارسال مطلب ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دارد(سه پرسشنامه) پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و...

پروژه آماده spss در مورد نارسایی هیجانی

پروژه آماده spss در مورد نارسایی هیجانی پروژه خیلی جدید و بدون دانلود - تاریخ ارسال مطلب ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دارد(دو پرسشنامه) پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و تفکیک...

پروژه آماده spss در مورد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت

پروژه آماده spss در مورد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پروژه خیلی جدید و بدون دانلود - تاریخ ارسال مطلب ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ دارد(دو پرسشنامه) پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم...
نمونه پروژه تحلیل واریانس با انداره گیری مکرر

پروژه آماده spss در مورد سواد رسانه ای

پروژه آماده spss در مورد سواد رسانه ای پروژه خیلی جدید و بدون دانلود - تاریخ ارسال مطلب ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ دارد(سه پرسشنامه) پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش...
تفاوت بین Between-subjects و Within-subjects

پروژه آماده spss در مورد صلاحیت رفتاری معلم

پروژه آماده spss در مورد صلاحیت رفتاری معلم پروژه خیلی جدید و بدون دانلود - تاریخ ارسال مطلب ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ دارد(سه پرسشنامه) پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش...
تفاوت بین Between-subjects و Within-subjects

پروژه آماده spss در مورد دلبستگی شغلی

پروژه آماده spss در مورد دلبستگی شغلی پروژه خیلی جدید و بدون دانلود - تاریخ ارسال مطلب ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ دارد(سه پرسشنامه) پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و...
نمونه پروژه تحلیل واریانس با انداره گیری مکرر

پروژه آماده spss در مورد کامیابی

پروژه آماده spss در مورد کامیابی پروژه خیلی جدید و بدون دانلود - تاریخ ارسال مطلب ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ دارد(سه پرسشنامه) پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و تفکیک...
تفاوت بین Between-subjects و Within-subjects

پروژه آماده spss در مورد رفتار های رانندگی

پروژه آماده spss در مورد  رفتارهای رانندگی پروژه خیلی جدید و بدون دانلود - تاریخ ارسال مطلب ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ دارد(سه پرسشنامه) پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و...
نمونه پروژه آماده SPSS همراه با محاسبه دستی

پروژه آماده spss در مورد خشم رانندگی

پروژه آماده spss در مورد خشم رانندگی پروژه خیلی جدید و بدون دانلود - تاریخ ارسال مطلب ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ دارد(سه پرسشنامه) پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و...
نمونه امتحان Spss

نمونه امتحان SPSS رشته تربیت بدنی

نمونه امتحان SPSS رشته تربیت بدنی پروژه جدید -نمونه امتحان SPSS دارد سوالات امتحان دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و تفکیک آزمون یا فایل ها Spss با قابلیت جدا سازی...
نمونه مقاله آماده رشته روانشناسی

نمونه مقاله آماده رشته روانشناسی

نمونه مقاله آماده رشته روانشناسی همراه با داده SPSS و قابل استفاده برای اکثر رشته ها نمونه مقاله آماده رشته روانشناسی همراه با داده های...
نمونه پروژه SPSS رشته تربیت بدنی

نمونه پروژه SPSS رشته تربیت بدنی

نمونه پروژه SPSS رشته تربیت بدنی و قابل استفاده برای اکثر رشته ها نمونه پروژه آماده SPSS همراه با سوالات امتحان و جواب و تجزیه...
نمونه امتحان Spss

نمونه امتحان SPSS رشته پزشکی

نمونه امتحان SPSS رشته پزشکی پروژه جدید -نمونه امتحان SPSS دارد سوالات امتحان دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و تفکیک آزمون یا فایل ها Spss با قابلیت جدا سازی فایل...
نمونه پروژه تحلیل واریانس با انداره گیری مکرر

نمونه پروژه تحلیل واریانس با انداره گیری مکرر

نمونه پروژه تحلیل واریانس با انداره گیری مکرر پروژه جدید - نمونه پروژه تحلیل واریانس با انداره گیری مکرر دارد پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و تفکیک آزمون...
نمونه پروژه آماده SPSS همراه با محاسبه دستی

نمونه پروژه آماده SPSS همراه با محاسبه دستی

نمونه پروژه آماده SPSS همراه با محاسبه دستی نمونه پروژه آماده اس پی اس اس-پروژه جدید - تاریخ ارسال مطلب ۲۷ اسفند ۹۹ در این فایل...
نمونه پروژه آماده SPSS همراه با محاسبه دستی

پروژه آماده SPSS رشته پزشکی۲

پروژه آماده SPSS رشته پزشکی۲ عوامل رضایت بیمار از کادر اجرایی پروژه جدید - تاریخ ارسال مطلب ۱۶بهمن ۹۹ دارد پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و تفکیک آزمون...
نمونه پروژه آماده SPSS همراه با محاسبه دستی

پروژه آماده SPSS رشته پزشکی۱

پروژه آماده SPSS رشته پزشکی۱ عوامل موفقیت حرفه ای پزشکان پروژه جدید - تاریخ ارسال مطلب ۱۶بهمن ۹۹ دارد پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و تفکیک آزمون یا...
نمونه پروژه آماده SPSS همراه با محاسبه دستی

پروژه آماده spss در مورد اشتیاق شغلی

پروژه آماده spss در مورد اشتیاق شغلی پروژه جدید - تاریخ ارسال مطلب ۱۳ بهمن ۹۹ دارد پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و تفکیک آزمون یا فایل ها Spss...
نمونه پروژه آماده SPSS همراه با محاسبه دستی

پروژه آماده spss در مورد هوش هیجانی

پروژه آماده spss در مورد هوش هیجانی پروژه جدید - تاریخ ارسال مطلب ۱۳ بهمن ۹۹ دارد پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و تفکیک آزمون یا فایل ها Spss...
نمونه پروژه آماده SPSS همراه با محاسبه دستی

پروژه آماده SPSS آلفای کرونباخ

پروژه آماده SPSS :پروژه آماده SPSS آلفای کرونباخ پروژه جدید - تاریخ ارسال مطلب ۱۳ بهمن ۹۹ در این فایل یک نمونه ساده از آلفای کرونباخ...
نمونه پروژه آماده SPSS همراه با محاسبه دستی

پروژه آماده SPSS روانشناسی در رابطه با امید

پروژه آماده SPSS روانشناسی در رابطه با امید پروژه جدید - تاریخ ارسال مطلب ۲۱ بهمن ۹۹ دارد پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و تفکیک آزمون یا فایل...
نمونه پروژه آماده SPSS همراه با محاسبه دستی

پروژه آماده SPSS توانمند سازی شغلی کارکنان

پروژه آماده SPSS توانمند سازی شغلی کارکنان پروژه جدید - تاریخ ارسال مطلب ۲۱ آبان ۹۹ دارد پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و تفکیک آزمون یا فایل ها Spss/ibm...
نمونه پروژه آماده SPSS همراه با محاسبه دستی

پروژه آماده SPSS رضایت شغلی

پروژه آماده SPSS رضایت شغلی پروژه جدید - تاریخ ارسال مطلب ۲۱ آبان ۹۹ دارد پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و تفکیک آزمون یا فایل ها Spss/ibm با قابلیت...
نمونه پروژه آماده SPSS همراه با محاسبه دستی

پروژه آماده Amos/SPSS با موضوع گردشگری فرهنگی

پروژه آماده SPSS با موضوع گردشگری پروژه جدید - تاریخ ارسال مطلب ۲۱ آبان ۹۹ دارد پرسشنامه دارد داده دارد خروجی نرم افزار دارد قابل ویرایش و تفکیک آزمون یا فایل ها Spss/amos با...

پروژه های رشته روانشناسی

پروژه های رشته مدیریت و علوم تربیتی

پروژه های رشته علوم پزشکی و پرستاری