تفاوت بین Between-subjects و Within-subjects

0
145

Betweensubjects & Withinsubjects

Betweensubjects (or between-groups) study design: different people test each condition, so that each person is only exposed to a single user interface. Withinsubjects (or repeated-measures) study design: the same person tests all the conditions (i.e., all the user interfaces)

تفاوت اثرات درون گروهی و بین گروهی

طراحی مطالعه بین افراد (یا بین گروه ها): افراد مختلف هر شرایط را آزمایش می کنند ، به طوری که هر شخص فقط در معرض یک رابط کاربر قرار می گیرد. طراحی مطالعه درون موضوعی (یا اندازه گیری های مکرر): یک شخص همه شرایط را آزمایش می کند (یعنی همه رابط های کاربری)

تفاوت بین Between-subjects و Within-subjects
تفاوت بین Between-subjects و Within-subjects

برخی دیگر از خدمات ما در این زمینه عبارتند از

انجام تحلیل دادها با ایویوز

انجام تمام آزمون های آماری (آمار توصیفی و استنباطی)

وارد کردن داده ها در نرم افزار(داده های حاصل از پرسشنامه، اکسل، بورس، کار های آزمایشگاهی)

هرس کردن داده های پرت(شناسایی علت ران نشدن مدل، تایید نشدن فرضیات، نرمال نبودن داده ها، برقرار نشدن روابط،، نتایج معکوس، اخطار در خروجی و …)

بررسی رابطه اولیه داده ها(بررسی رابطه اولیه فرضیات )

تحلیل و آزمون فرضیات(آمار توصیفی و آمار استنباطی)

بررسی داده ها(طریقه وارد کردن،صحت وارد کردن، چینش صحیح داده ها، ارزش گذاری صحیح داده ها، نمره گزاری صحیح داده ها)

بررسی پیش فرض های انجام نرم افزاری(هر آزمونی قبل از انجام نیاز به بررسی پیشفرض های آماری دارد)

بررسی مدل اولیه(بررسی مدل مفهومی و اولیه پژوهش)

هزینه انجام کار(انجام تحلیل آماری با spss): هزینه های انجام Spss بعد از مشاهده و براورد دقیق مشخص خواهد شد

پروژه دلار و سهام با نرم افزارEViews

برای بررسی سریع کار خود به ترتیب راه های زیر پیشنهاد می گردد.

تماس با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳

ارسال پیام در واتساپ

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است