انجام تحلیل آماری با لیزرل

انجام تحلیل آماری با لیزرل

0
236

انجام تحلیل آماری با لیزرل

بی تردید یکی از عمده ترین مشکلات پژوهشگران،توجیه باورها و نظرهایی است که درباره روابط فرضی بین متغیرها با استفاده از داده های غیر آزمایشی ارائه می دهند.از این رو ،همواره تلاش های زیادی صرف ساخت و توسعه روش ها و فنون مختلف آماری برای پاسخ به این نیاز فزاینده شده است.مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) یکی از آخرین دستاوردهای آماردانان در این برهه از زمان و از جمله مدل های آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون(اندازه گیری نشده) و متغیرهای آشکار(اندازه گیری شده) است. محققین به کمک این ابراز می توانند ساختارهای فرضی را که به گونه ای کلی مدل مدلهای علی نامیده می شود،رد و یا انطباق آنها را با داده های غیر آزمایشی تأیید کنند. روش معادلات ساختاری برای برآورد قدرت روابط فرضی بین همه متغیرهایی که در مدل نظری ارائه می شود،چارچوب منسجمی فراهم می آورد و به همین دلیل است که تئوری همواره در قالب روش های معادلات ساختاری قرار دارد.

نرم افزار لیزرل یک محصول نرم افزاری خودکفا شده است که به منظور برآورد و آزمون مدل های ساختاری طراحی و از سوی شرکت بین المللی علمی (SSI) به بازار عرضه شده است . این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس و خطاهای متغیرهای اندازه گیری شده ،می تواند مقادیر بارهای عاملی ، واریانس ها و خطاهای متغیر مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی مرتبه دوم ،تحلیل عاملی تأییدی و نیز تحلیل مسیر استفاده کرد.

انجام تحلیل آماری با لیزرل
انجام تحلیل آماری با لیزرل

این زمینه عبارتند از

ترسیم مدل با توجه به فرضیات شما

وارد کردن داده ها در نرم افزار(داده های حاصل از پرسشنامه، اکسل، بورس، کار های آزمایشگاهی)

هرس کردن داده های پرت(شناسایی علت ران نشدن مدل، تایید نشدن فرضیات، نرمال نبودن داده ها، برقرار نشدن روابط،، نتایج معکوس، اخطار در خروجی و …)

بررسی رابطه اولیه داده ها(بررسی رابطه اولیه فرضیات )

تحلیل و آزمون فرضیات در مدل

بررسی داده ها(طریقه وارد کردن،صحت وارد کردن، چینش صحیح داده ها، ارزش گذاری صحیح داده ها، نمره گزاری صحیح داده ها)

بررسی پیش فرض های انجام نرم افزاری(هر آزمونی قبل از انجام نیاز به بررسی پیشفرض های آماری دارد)

بررسی مدل اولیه(بررسی مدل مفهومی و اولیه پژوهش)

هزینه انجام کار(انجام تحلیل آماری با لیزرل): هزینه های انجام lisrel بعد از مشاهده و براورد دقیق مشخص خواهد شد

برای بررسی سریع کار خود به ترتیب راه های زیر پیشنهاد می گردد.

تماس با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳

ارسال پیام در واتساپ((مدل مفهومی و فرضیات)

برای افزایش سرعت کار خود می توانید فایل های لازم (فرضیات، اهداف یا سوالات پژوهش، مدل مفهومی) خود را از طریق کادر زیر ارسال کنید تا در اسرع وقت تعیین قیمت و با شما تماس گرفته شود

فرم ارسال اطلاعات

مهمترین بخش فرضیات یا اهداف شما هستند . برای بررسی اولیه همین موارد کفایت می کند
  • انواع فایل های مجاز : jpg, zip, doc, docx, pdf, rar, xslx, xsl, csv.
    در صورت داشتن فایل از این قسمت ارسال بفرمایید. می توانید تمام فایل ها را در یک فایل زیپ ارسال کنید

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است